Využití působení zvuku a hudby na člověka je, společně s dotekem, jedním z bazálních, nejstarších a nejpřímočařejších nástrojů terapeutické podpory. Zařazení muzikoterapie mezi prožitkové terapie poukazuje na schopnost zvuku a hudby bezprostředně ovlivňovat naše emocionální prožívání. Hlavní těžiště tohoto terapeutického potenciálu je v prožitku teď a tady, smyslově vnímané zkušenosti v pohybu, pracuje s komunikací na neverbální a zároveň velmi intimní úrovni. V naší zkušenosti tak může být muzikoterapie cestou nejen k terapeutické změně a naplňování potřeb klientů souvisejících s jejich zdravotním stavem, ale především jako most k překonávání samoty, k lidskému kontaktu, k sobě navzájem.

Během pětadvaceti let, ve kterých se muzikoterapií zabývám, jsem vytvořil vlastní muzikoterapeutický koncept, který pracuje s metodou „prožitkové vlny". Koncept vychází z celostního přístupu, teoreticky a filozoficky se v našem způsobu práce odkazujeme k systemickému, narativnímu a neexpertnímu přístupu. Pozice terapeuta není paternalistická ani manipulativní (terapeut není expertem na životy a příběhy lidí, nepřebírá klientovu odpovědnost orientovanou do budoucnosti). V našem pojetí je terapeut odpovědný za vytváření prostoru pro dialog, proces terapie a jeho etické dimenze. Postoj k terapii a ke klientovi vychází z fenomenologického přístupu, při němž se snažíme „setkávat" s druhým člověkem bez standardizovaných nástrojů a klasifikačních schémat.

V samotné muzikoterapeutické praxi usiluji o integraci (často ke škodě klienta oddělovaných postojů, přístupů a technik). Hledám to, co je pro klienta užitečné. V tomto pojetí tak není muzikoterapie monoterapií, ale naopak přirozeně využívá v terapeutickém procesu i prvky dalších postupů a metod z oblasti expresivních terapií, konceptu bazální stimulace, práce s dotekem apod.


Svoji muzikoterapeutickou zkušenost se snažím promítat jednak do své terapeutické praxe a dále prostřednictvím lektorské a výcvikové činnosti nabízím tento koncept i dalším zájemcům. V současnosti se tento koncept využívá při terapeutické práci a podpoře klientů v řadě zařízení v ČR.

Bližší informace k mému muzikoterapeutickému konceptu naleznete v části Články a odkazy.